logo

ההנהלה

יו"ר הארגון יהושע קלש
סגן יו"ר הארגון יוסי יבין
גזברית לאה מלמד לאה מלמד
ראש ועדת חינוך ותרבות גילה בעבור גילה בעבור
יו"ר ועדת מורשת אליהו חסון
יו"ר המערכת של כתב העת "מכאן ומשאם" ד"ר נתן חסון
 
יו"ר ועדת המלגות   *נבחר מדי שנה ע"י האסיפה