logo

משפחת ענתבי

קישור נציג המשפחה הערות
פירסומים על משפחת ענתבי ד"ר אליעוז חפר

החכם רבי יעקב ענתבי שימש
כרבה הראשי של קהילת
יהדות דמשק במשך 30 שנה.
הסיום העגום של כהונתו התרחש בעקבות
עלילת הדם המפורסמת ב – 1840.
הרב עמד בגבורה בעינויים לא אנושיים.

 

לאתר המורשת של משפחת ענתבי
קיצור תולדות משפחת ענתבי
ההיסטוריה של משפחת ענתבי אשר פורסמה בירחון
העמותה לחקר שורשי המשפחה