logo

ארכיונים ועזבונות

במדור זה נאפשר לבני הקהילה להציג ארכיונים ועזבונות של משפחתם הקשורים לדמשק. הכל יבוצע בהתאם ליכולות ולאמצעים העומדים לרשות הארגון.

צוות האתר