בית הכנסת בדורה

 

 מצגת של הממצאים מבית הכנסת בדורה אורופוס